Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai

Antstolis yra įgaliotas apylinkės teismo, kurio teritorijoje dirba, ir suteikia platų teisinių paslaugų spektrą. Svarbu žinoti, kad yra nustatytos tam tikros antstolio paslaugų vykdymo kainos.

VYKDYMO IŠLAIDŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

LR Sprendimų vykdymo instrukcija nustato antstolio darbo įkainius. Šiame puslapyje pateiksime skolų išieškojimo, teismo pavedimu faktinių aplinkybių konstatavimo kainas, parodysime, kokios nustatytos teismo pavedimu dokumentų įteikimo išlaidos. Naudojantis antstolės teikiama paslauga faktinių aplinkybių konstatavimas ir dokumentų įteikimas įkainiai yra nustatomi tarpusavio susitarimu.

Vykdymo išlaidos skirstomos į:

1. Vykdomosios bylos administravimo išlaidas

Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau – būtinos vykdymo išlaidos) ir 3 lentelėje nurodytos papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau – papildomos vykdymo išlaidos). Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 2,9 euro, papildomos vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 2,9 iki 14,48 euro, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 8 eurų, o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 14,48 iki 57,92 eurų, – negali viršyti 20eurų. Šie nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) ir banko paslaugų už išieškotų lėšų pervedimą išlaidas.

2. Atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (toliau – atlygis antstoliui).

SVARBU: Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis. Būtinos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą.

1 lentelė

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 2,9 euro

12 eurų

8 eurai

2.

Nuo 2,9 iki 14,48 euro

16 eurų

20 eurų

3.

Nuo 14,48 iki 57,92 euro

20 eurų

40 eurų

4.

Nuo 57,92 iki 289,62 euro

24 eurai

79,99 euro

5.

Nuo 289,62 iki 579,24 euro

28 eurai

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 79,99 euro

6.

Nuo 579,24 iki 868,86 euro

32 eurai

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 110,06 euro

7.

Nuo 868,86 iki 1 158,48 euro

36 eurai

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 156,39 euro

8.

Nuo 1 158,48 iki 1 448,1 euro

40 eurų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196,94 euro

9.

Nuo 1 448,1 iki 2 027,34 euro

48 eurai

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 231,7 euro

10.

Nuo 2 027,34 iki 2 606,58 euro

56 eurai

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 304,1 euro

11.

Nuo 2 606,58 iki 3 185,82 euro

63,99 euro

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364,92 euro

12.

Nuo 3 185,82 iki 4 344,3 euro

79,99 euro

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 414,16 euro

13.

Nuo 4 344,3 iki 8 688,6 euro

99,99 euro

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 521,32 euro

14.

Nuo 8 688,6  iki 14 481 euro

139,99 euro

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 868,86 euro

15.

Nuo 14 481 iki 28 962 eurų

239,98 euro

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 158,48 euro

16.

Nuo 28 962 eurų

399,97 euro

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 737,72 euro

2 lentelė

Eil. Nr.

Vykdomojo dokumento kategorija

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Dėl daiktų perdavimo išieškotojui

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus

2.

Dėl vaiko perdavimo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

3.

Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų

79,99 euro

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą

4.

Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą

5.

Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo

12 eurų

10 procentų nuo išieškotos sumos

6.

Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą

7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą

8.

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu

24 eurai

79,99 euro

9.

Dėl turto konfiskavimo vykdymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą

10.

Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė

40 eurų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

11.

Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo (kaina)

 

24 eurai darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes kaina: 60 litų

12.

Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo išlaidos

 

12 eurų dokumentų įteikimo išlaidos vienam asmeniui

13.

Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, kai vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną nėra išlaikymo įsiskolinimo, antstoliui apmokamos 12 eurų būtinos vykdymo išlaidos. Jeigu pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo yra susidaręs išlaikymo įsiskolinimas, skaičiuojamos 1 lentelėje nurodytos būtinos vykdymo išlaidos. Išieškotina suma šiuo atveju laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną.

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

0,4 euro

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,2 euro

3.

Antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos išdavimas

1,2 euro

4.

Raginimo įvykdyti sprendimą parengimas

2 eurai

5.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą)

1,2 euro už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo

6.

Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas

2 eurai

7.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimas

2 eurai

8.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

9.

Patvarkymo areštuoti lėšas parengimas

2 eurai

10.

Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turtą ar sudarant paveldimo turto aprašą

24 eurai už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą

11.

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas

2 eurai

12.

Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas

2 eurai

13.

Turto perdavimo išieškotojui akto parengimas

2 eurai

14.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

2 eurai

15.

Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo parengimas

2 euraii

16.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

2 eurai

17.

Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą parengimas

2 eurai

18.

Išieškojimo negalimumo akto parengimas

2 eurai

19.

Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

2 eurai

20.

Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 0,4 euro už 1 kilometrą

21.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

12 eurų

22.

Skelbimas internete apie varžytynes

2 eurai

23.

NETEKO GALIOS:

2012 12 12 įsakymu Nr. 1R-321 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 147-7578)

 

24.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

4 eurai

25.

Atlygis kuratoriui

79,99 euro (vienai vykdomajai bylai)

26.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas

2 eurai

27.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas

4 eurai

28.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

29.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius, parengimas

1,2 eurai

30.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

12 eurų